Adatkezelési tájékoztató


A HVS Stúdió Kft. (Cégjegyzékszám: 10-09-168007; Adószám: 10775981-2-42; Székhely: 1158
Budapest, Késmárk utca 16. Képviseli: Patai Zsuzsanna ügyvezető) [a továbbiakban: adatkezelő] - az
Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével
[a továbbiakban: GDPR] összhangban - az alábbiakban tájékoztatja az online szolgáltatásait [a
továbbiakban: szolgáltatás] használó természetes személyeket a szolgáltatás igénybe vétele során
történő adatkezeléssel kapcsolatban.

Fogalom-meghatározások

* Adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
* Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából.
* Adatkezelés: a személyes adatokon, vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
* Adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
* Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
* Adatvédelmi tisztviselő: a GDPR 37. cikke szerint kinevezett személy.
* Álnevesítés (pszeudonimizáció): a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy
a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további
információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított,
hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem
lehet kapcsolni.
* Címzett: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
* Cookie (süti): egy kisméretű állomány, amely a számítógép böngészési előzményeit tárolja
(nyelvi beállítások, csatlakozási idő, látogatott oldalak, stb.). Ezeknek a tartalma ellenőrizhető,
különösen azért, hogy a böngészést hatékonyabbá tegyék. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak és
nem tartalmazhatnak olyan adatokat, amelyből az érintettet azonosítani lehet.
* Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, tényleges és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez.
* Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy.
* Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független
közhatalmi szerv, Magyarországon ez a szerv: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság.
* GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete, azaz az
Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú
rendelet.
* Harmadik fél: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
* Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - központosított, decentralizált
vagy működésbeli, vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető.
* Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előre jelzésére használják.
* Személyes adat: azonosított, vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
* Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
* Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi
formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő
társaságokat és egyesületeket is.
* Vásárló: az érintett, aki önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján Szolgáltató által kínált
törzsvásárlói hűségprogramba befolyásmentes akarattal belép, elfogadva annak működtetési
feltételeit.

Az adatkezelés alapjai

A HVS Stúdió weboldalán nincs lehetőség személyes fiók létrehozására, nem nyújt online szoftver
által igénybe vehető szolgáltatást. A weboldal célja az általános információ nyújtás a HVS Stúdió Kft.
által kínált szolgáltatásokról, a rendelés menetéről és a termékek árairól. A szolgáltatás
igénybevételéhez személyes kapcsolattartás szükséges, amely: e-mailen, telefonon vagy személyesen
történik. A hvsstudio.hu oldalán árajánlatkérő űrlap működik, amely az ügyfél által megadott, nem
visszaellenőrzött adatokat továbbítja az ezit.hu külső szolgáltató segítségével e-mailben a szolgáltató
üzletkötőjének. Az űrlapon; az árajánlatkérő neve, cégneve, telefonszáma (nem kötelezően), a kívánt
szolgáltatás részletei: termék jellege, mennyisége szerepel. Ezeket az adatokat a szolgáltató az
árajánlata elkészítéséhez használja fel, amit e-mailben küld vissza a megrendelő számára. Az
árajánlatkérés adatait a szolgáltató megőrzi. A honlap önmagában nem helyettesíti a cégünk
munkatársaival folyatott személyes kommunikációt, amely során további adatok keletkezhetnek (pl.
e-mailezés, szállítási információk stb.). A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a
fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Ezeket az adatokat cégünk a szükséges mértékig megőrzi és a
szolgáltatások teljesítése érdekében felhasználja betartva az Európai Unió ide vonatkozó irányelveit
és a magyar törvényi szabályozást. Az ügyfélnek lehetősége van az árajánlatkérés adatainak törlését
kérni a HVS Stúdió Kft. ügyfélszolgálatától, e-mailben, vagy postai úton, amit a szolgáltató az igény
beérkezését követő 72 órán belül (három nap) megtesz.
Postai úton: HVS Stúdió Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 16. címen
e-mailben: hvs@hvsstudio.hu címen

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

Megbízható partnerek segítik a weboldalra vonatkozó statisztikák, a weboldal működésének
elemzése körében, és analitikaszolgáltatók, mint a Google Analytics is cookie-kat helyezhet el a
látogató eszközén. A hvsstudio.hu weboldal látogatóiról egy külső adatfeldolgozó analitikai
szoftverrel gyűjt információt, ez a szoftver a Google-Analytics. A hvsstudio.hu látogatása során az
alábbi információkat kapja meg a HVS stúdió Kft. a hvsstudio.hu weboldal böngészésekor: A
böngészés indításának helye (város), ideje, böngésző típusa, a számítógép jellege (pl. PC, vagy
mobiltelefon), böngészett oldalak, az oldalakon eltöltött idő. Ezek az információk aggregált
formában jelennek meg, ezen információk nem alkalmasak az egyes látogatók egyedi
beazonosítására.
További információkat az Google-Analytics működéséről és annak adatvédelméről itt található

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a látogatók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie
alkalmazását. Mindazonáltal, ha a látogató korlátozza a weboldalt a cookie használatában, az
ronthatja a felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a felhasználóra személyre szabásra.
A látogató ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a
bejelentkezési információkét. Ha a látogató nem kívánja, hogy adatkezelő cookie-kat alkalmazzon,
amikor meglátogatja a weboldalt, a látogató a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes
cookiek alkalmazását.
Annak érdekében, hogy adatkezelő tudomást szerezzen arról, hogy a látogató letiltotta egyes cookiek
használatát, adatkezelő letiltási cookiet helyez el a látogató eszközén, így tudni fogja, hogy nem
helyezhet el cookiekat akkor, amikor a látogató következő alkalommal meglátogatja a weboldalt.
Ha a látogató nem kíván cookiekat kapni, megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén.
Ha a látogató a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a weboldalt, adatkezelő úgy
tekinti, hogy a látogató a weboldalom bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul.
A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését,
látogassa meg a www.wikipedi.org oldalt, vagy a www.allaboutcookies.org vagy
www.aboutcookies.org honlapokat.

Az adatfeldolgozók, akik együttműködnek velünk

Adatfeldolgozók adatai:
Cégnév: EZIT Kft.

Székhely: H-1132 - Budapest - Victor Hugo utca. 18-22.
Adószám: 23493474-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-968191
Szolgáltató elérhetősége: https://www.ezit.hu
Adatfeldolgozás célja; Szerver hosting

Online számlázó szoftver neve: Számlázz.hu
Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41
Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/
Adatfeldolgozás célja; számlázás

Termék kiszállítás:
Adatkezelő megnevezése: DPD Hungária Kft.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-888141
Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13034283-2-41
Adatkezelő székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet
Adatkezelő elérhetősége: dpd@dpd.hu
Elérhetősége: https://www.dpd.com/hu
Adatfeldolgozás célja; termék kiszállítás, fuvarozás

Adattovábbítás

Személyes adatait a fenti adatfeldolgozókon kívül másoknak nem továbbítjuk.

Milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban?

A GDPR 13-14-15-16-17-18-20-21-22 cikkei szerint jogosult tájékoztatást, személyes adataihoz
hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését (elfeledtetés),
korlátozását kérni. Továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, és jogosult
arra, hogy ne terjedjen ki rá automatizált adatkezelés, ideértve profilalkotás.
Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig
kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.
Helyesbítési jog: amennyiben adataiban változás történik, vagy azokat hibásan rögzítették,
kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.
Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait
töröljük.
Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti,
hogy az adatkezelést korlátozzuk.
Tiltakozáshoz való jog: a jogszabályban meghatározott esetben tiltakozhat adatai kezelése
ellen, ilyen esetben adatait nem kezeljük tovább.
Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett
adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheti adatai hordozását, amely joga
gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki Önnek,
vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása alapján adjuk át közvetlenül más, Ön által
megjelölt szolgáltatónak.
Az adathordozhatósági kérelmet az hvs@hvsstudio.hu címre küldhet.
Fenti kérelmei benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy
hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.
Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor
bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása
visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.
A fenti jogokat akként gyakorolhatja, hogy az általunk megjelölt elérhetőségeken keresztül
levelet küld az adatkezelés megjelölésével.

Jogorvoslat

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az
adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
Panaszjog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt
benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap: http://naih.hu
Postacím: HU-1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám:+36 (1) 391-1400
Bírósági jogérvényesítés
A fentieken túlmenően az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező törvényszék előtt keresetet
nyújthat be adatkezelővel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.
A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett
pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért
adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az
ítélet közlésétől számított 3 (három) napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is
törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?


Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési
tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően módosítjuk és közzétesszük a weboldalon.
Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert
fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

Weboldalunk további böngészésével, illetve szolgáltatásunk igénybe
vételével elfogadja és tudomásul veszi a felsorolt feltételeket.

KAPCSOLAT

hvs@hvsstudio.hu

+3630 9413707

1158. Budapest Késmárk utca 16.